•     
  Dean Gao Song

  Executive

  Vice-dean

  Gong Qihuang
  Vice-dean Gao Dai     Liu Mingli     Wang Tianbing    Jiang Guohua     Duan Liping
   
   
  Admissions Office
  Director
  Liao Xiaoling
  Deputy director
  Jin Yong    Li Yan
  Members

  Li Xianglin    Hao Zhengyun    Liu Ke    Li Zhibo

  Academic Affairs Office 
  Director
  Jia Aiying
  Deputy director
  Lu Aihong    He Feng    Li Meng
  Members
  Qian Min      Li Shuang      Chang Cheng     Dong Xin
  Academic Degrees Office
  Director
  Huang Junping
  Deputy director
  Huang Zongying   Chen Qiuyuan    Qu Yizhen  
  Members
  Xie Chen    Huang Jiaying
  Financial Aid and Fellowships Office
  Director

  Hu Xiaoyang   

  Members
  Zhang Lin
  General Office
  Director
  Zhang Hui
  Deputy director
  Cai Baoying     Liu Baijun
  Members
  Zhang Bo    Yu Fei
  Association of Chinese Graduate Schools

  Director

  Wang Xiaoyue
  Members